Wellness Centrum Svaté Pole 41 263 01 Dobříš     

Zpráva o zdraví obyvatel České republiky

Česká republika, podobně jako mnoho jiných vyspělých států, hodnotí úspěšný rozvoj
společnosti zejména podle hrubého národního produktu. Neméně důležitým kritériem je však
i zdravotní stav obyvatelstva, který má značný ekonomický potenciál a ve vysoké míře určuje
spokojenost či nespokojenost lidí se společenskými poměry. Zdraví umožňuje uplatnit síly
a schopnosti člověka a pomáhá mu realizovat jeho plány a představy o plnohodnotném
životě.
Zdravotní stav obyvatelstva je široký pojem. Integruje v sobě množství měřitelných
ukazatelů, které se získávají přímým vyšetřováním osob nebo pomocí zavedených
statistických registrů. Někdy bývá tento pojem definován jako stav zdraví jedinců nebo
skupin lidí a v širším pojetí k němu patří i determinanty zdraví, které ho určují.

Zpráva o zdraví obyvatel České republiky