Wellness Centrum Svaté Pole 41 263 01 Dobříš     

Mrtvice z neznámého důvodu

Na konci je strojový překlad

Behind Strokes of Unknown Origin, 2 Studies Point to Flaw in Heartbeat
The New York Times
By Anahad O'Connor  6/26/2014

published an article stating that two major studies suggest that many strokes of unknown origin — up to a third — may stem from atrial fibrillation, a common irregularity of the heartbeat that often goes unrecognized. The article notes that the findings are likely to encourage doctors to look more aggressively for signs of atrial fibrillation in patients who suffer strokes of unknown cause.
More than a half-million Americans every year have an ischemic stroke, the most common form, which disrupts blood flow to the brain. And at least a quarter of these cases have no apparent underlying cause.
Now two major studies suggest that many of these strokes of unknown origin -- up to a third -- may stem from atrial fibrillation, a common irregularity of the heartbeat that often goes unrecognized.
The findings are likely to encourage doctors to look more aggressively for signs of atrial fibrillation inpatients who suffer strokes of unknown cause.
After such strokes, doctors usually prescribe a mild blood thinner such as low-dose aspirin. But aspirin alone may not be enough to prevent additional strokes in patients with underlying atrial fibrillation. These patients generally require more powerful anticoagulant medications to prevent clotting that can lead to additional strokes.
Stroke patients are generally screened with electrocardiographic monitoring for 24 hours to rule out atrial fibrillation. But the new studies, published Wednesday in The New England Journal of Medicine, suggest that some patients may need their hearts monitored much longer to detect abnormal rhythms.
One of the studies, which was funded by the Canadian Stroke Network and known as the Embrace trial, found that atrial fibrillation was diagnosed in five times as many patients who wore special heart monitors for 30 days compared with those who underwent conventional 24-hour testing.
The second study, led by researchers in Italy and carried out at clinics in the United States and other countries, found that a third of patients who had had strokes of unknown cause and were followed for up to three years experienced at least one episode of atrial fibrillation -- and in most cases, there were no obvious symptoms.
In both studies, the longer monitoring periods resulted in significantly more patients being prescribed anticoagulants to lower their risk of another stroke.
''If more patients with atrial fibrillation can be detected, then more patients can receive appropriate stroke prevention therapy, and the hope is that more strokes, deaths, disability and dementia can be avoided,'' said Dr. David Gladstone, an associate professor in the department of medicine at theUniversityof Toronto and the lead author of the Embrace trial.
Some medical centers monitor patients beyond the usual 24 hours, and in May the American Heart Association updated its guidelines to say it was ''reasonable'' for patients with unexplained strokes tobe monitored for 30 days.
But longer monitoring ''hasn't been the standard of care,'' said Dr. Hooman Kamel, a neurologist at the Brain and Mind Research Institute at Weill Cornell Medical College in New York, who was not involvedin the new research. ''I think these two studies are really what was needed to put it on very firm footing and to make it more widespread.''
Dr. Gordon F. Tomaselli, the chief of cardiology at the Johns Hopkins University School of Medicine and a past president of the heart association, said the findings would ''reinforce the notion that if you don't have a good reason for a stroke, you really need to take a pretty intensive look for atrial fibrillation.''
Nationwide, about three million Americans have a diagnosis of atrial fibrillation, which occurs when erratic electrical signals cause the heart's upper chambers, the atria, to contract abnormally. The fluttering can cause blood to pool in the atria, forming clots that can then travel to the brain. At least one in six strokes are attributed to atrial fibrillation, and they are often more debilitating and deadly than strokes stemming from other causes.
But atrial fibrillation can be difficult to detect. The episodes are typically sporadic, coming and going unpredictably and lasting minutes or days at a time. Some people experience heart palpitations, shortness of breath and dizziness. But many experience no symptoms at all.
''What we are learning is that many patients have clinically silent atrial fibrillation,'' said Dr. Gladstone, who is also a scientist at Sunnybrook Research Institute in Ontario. ''Often the first manifestation is when it leads to a stroke.''
In the Embrace trial, which was carried out at 16 medical centers in the Canadian Stroke Consortium, Dr. Gladstone and his colleagues followed 572 people who had had either a stroke or a mini-stroke whose cause remained unclear after a battery of diagnostic tests.
About half of the patients wore a conventional device, known as a Holter monitor, which recorded their heart rhythms for an additional 24 hours. But the rest were assigned to wear a new chest electrode belt for 30 days after they went home.
Atrial fibrillation was detected in just 3 percent of the patients monitored short term, and in 16 percentof those who wore the new device for one month.
Among the patients monitored for 30 days was William Russell, 71, a retired businessman from Collingwood, Ontario. Mr. Russell suffered a major stroke two years ago during a ski trip with his familyin Calgary.
''There was no prior warning -- it just hit,'' he said. ''My left side became completely paralyzed and my speech was slurred. Fortunately my daughter noticed it immediately and called 911.''
At the hospital, doctors gave Mr. Russell a powerful clot-busting drug that reversed his stroke. But their next challenge was to find what had caused it. They took scans of his heart and his brain and did an electrocardiogram to measure the electrical activity of his heart, but the cause remained unknown.
Mr. Russell was enrolled in the study, and after a month of wearing the electrode belt day and night, his doctor was able to make a proper diagnosis.
''His heart monitoring revealed that he was having silent episodes of atrial fibrillation,'' Dr. Gladstone said. ''As a result, we've been able to treat him with anticoagulant medication.''
Mr. Russell said that he was doing well on his new medication and had returned to hiking, cycling and playing golf. Wearing the monitor for 30 days was ''a bit of a pain,'' he said. ''But it was worth it. Well worth it.''
 

Za Strokes neznámého původu, 2 studie poukazují na chyby v Heartbeat
New York Times
Tím Anahad O'Connor 6/26/2014

publikoval článek o tom, že dvě hlavní studie naznačují, že mnoho tahy neznámého původu - až o třetinu - může pramenit z fibrilace síní, společné nepravidelnosti srdečního tepu, které často jde nepovšimnutý. Tento článek uvádí, že nálezy jsou pravděpodobně motivovat lékaře, dívat se více agresivně příznaky fibrilace síní u pacientů, kteří trpí tahy neznámé příčiny.
Více než půl milionu Američanů každý rok mají ischemickou cévní mozkovou příhodu, nejčastější formou, která narušuje tok krve do mozku. A nejméně jedna čtvrtina z těchto případů nemají žádný zjevný příčinu.
Nyní dvě hlavní studie naznačují, že mnohé z těchto úderů neznámého původu - až o třetinu - může pramenit z fibrilace síní, společné nepravidelnosti srdečního tepu, které často jde nepovšimnutý.
Zjištění jsou pravděpodobně motivovat lékaře, dívat se více agresivně příznaky fibrilace síní hospitalizovaných pacientů, kteří trpí tahy neznámé příčiny.
Po takové tahy, lékaři obvykle předepisují mírný lék na ředění krve, jako jsou nízké dávky kyseliny acetylsalicylové. Ale samotný aspirin nemusí stačit, aby se zabránilo další mrtvice u pacientů se základním fibrilací síní. Tito pacienti obvykle vyžadují silnější antikoagulační léky, aby se zabránilo srážení krve, které mohou vést k další tahy.
Pacientů po mozkové příhodě jsou obecně stíněný s elektrokardiografických sledování po dobu 24 hodin, aby se vyloučila fibrilace síní. Ale nové studie, zveřejněné ve středu v New England Journal of Medicine, naznačují, že někteří pacienti mohou potřebovat jejich srdce sledován mnohem déle detekovat abnormální rytmy.
Jedna ze studií, která byla financována z kanadské Stroke sítě a známý jako Embrace soud zjistil, že fibrilace síní byla diagnostikována u pětkrát tolik pacientů, kteří nosili speciální srdeční monitory po dobu 30 dní v porovnání s těmi, kteří podstoupili konvenční 24-hodin testování .
Druhá studie, vedená výzkumníky v Itálii a provádí na klinikách ve Spojených státech a dalších zemích, zjistil, že třetina pacientů, kteří měli tahy neznámého původu a byli sledováni po dobu až tří let zažil alespoň jednu epizodu fibrilace síní - a ve většině případů, tam nebyly žádné zjevné příznaky.
V obou studiích byly delší období sledování za následek významně více pacientů jsou předepsané antikoagulancia snížit riziko jiné cévní mozkové příhody.
'' Pokud mohou být detekovány u více pacientů s fibrilací síní, a pak další pacienti mohou dostávat odpovídající prevence mrtvice terapie, a doufám, že se lze vyhnout další tahy, úmrtí, postižení a demence,'' řekl Dr. David Gladstone, docent v oddělení medicíny na theUniversityof Torontu a autora olova objetí soudu.
Některé zdravotní střediska sledování pacientů nad rámec obvyklých 24 hodin a v květnu American Heart Association aktualizovala své pokyny říct, že to bylo rozumné'''' u pacientů s nevysvětlitelná zdvihů Tobe sledovaných po dobu 30 dnů.
Ale už monitoring'' nebyl standard péče,'' řekl Dr. Hooman Kamel, neurolog na mozku a lidské mysli Výzkumným ústavem na Weill Cornell Medical College v New Yorku, který nebyl involvedin nový výzkum. '' Myslím, že tyto dvě studie jsou opravdu to, co bylo potřeba, aby to na velmi pevný základ, a aby bylo více rozšířené.''
Dr. Gordon F. Tomaselli, šéf kardiologie na Johns Hopkins University School of Medicine a bývalý prezident asociace srdce, řekl, že výsledky by'' posílí názor, že pokud nemáte dobrý důvod pro cévní mozkové příhody , opravdu je třeba vzít docela intenzivní vzhled fibrilace síní.''
Celostátní, asi tři miliony Američanů mají diagnózu fibrilace síní, která se vyskytuje při nepravidelné elektrické signály způsobit horní komory do srdce, do atrií, abnormální kontrakce.Chvění může způsobit krev do bazénu v atria, které tvoří sraženiny, které pak mohou cestovat do mozku. Alespoň jeden ze šesti tahy jsou přičítány fibrilace síní, a oni jsou často vysilující a smrtící, než tahy vyplývající z jiných příčin.
Ale fibrilace síní může být obtížné zjistit. Epizody jsou většinou sporadické, přicházejí a odcházejí nepředvídatelně a trvalé minut nebo dní najednou. Někteří lidé mají bušení srdce, dušnost a závratě. Ale mnozí neměli žádné příznaky vůbec.
'' To, co se učí, je, že mnozí pacienti mají klinicky tiché fibrilace síní,'' řekl Dr. Gladstone, který je také vědec na Sunnybrook Research Institute v Ontariu. '' Často prvním projevem je, když to vede k mrtvici.''
V objetí studii, která byla provedena na 16 center v kanadské Stroke konsorcia, Dr. Gladstone a jeho kolegové následoval 572 lidí, kteří měli buď mozkovou mrtvici nebo malou mozkovou příhodu, jejíž příčinou zůstal nejasný po baterie diagnostických testů.
Asi polovina pacientů měla na sobě tradiční zařízení, známé jako Holter monitoru, který zaznamenal své srdeční rytmus po dobu dalších 24 hodin. Ale zbytek byl přidělen nosit nové hrudník elektrody pásu po dobu 30 dnů poté, co se vrátil domů.
Fibrilace síní byla zjištěna pouze 3 procenta pacientů sledovaného krátkodobé, a 16 percentof těch, kteří na sobě nový přístroj po dobu jednoho měsíce.
Mezi pacienty sledovaných po dobu 30 dnů byl William Russell, 71, podnikatel v penzi z Collingwood, Ontario. Pan Russell utrpěl hlavní mrtvici před dvěma lety během lyžařský výlet se svým familyin Calgary.
'' Nebyl předchozí varování - je to prostě hit,'' řekl. '' Moje levá strana se stala zcela ochrnutý a moje řeč byla nezřetelná. Naštěstí moje dcera ho okamžitě všiml a zavolal 911..''
V nemocnici, lékaři dal panu Russell silný sraženiny mlátit lék, který obrátil jeho mrtvici. Jejich dalším úkolem bylo zjistit, co to způsobilo. Vzali prověřování jeho srdce a jeho mozek a udělal EKG pro měření elektrické aktivity srdce, ale příčina zůstává neznámá.
Pan Russell byl přijat ve studii, a po měsíci nošení den i noc elektroda pásu, jeho lékař byl schopen udělat správné diagnózy.
'' Jeho monitoring srdce ukázal, že on byl s tichou epizody fibrilace síní,'' řekl Dr. Gladstone. '' V důsledku toho jsme byli schopni zacházet s ním s antikoagulační léky.''
Pan Russell řekl, že to dělá dobře na své nové léky a vrátil se na pěší turistiku, cykloturistiku a hraní golfu. Nošení monitoru po dobu 30 dnů byla'' trochu bolesti,'' řekl. '' Ale stálo to za to. No stojí za to.''

Odkazy přátel v nemoci