Wellness Centrum Svaté Pole 41 263 01 Dobříš     

CHCI PŘISPĚT

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ FINANČNÍCH DARŮ

Z ŘAD VEŘEJNOSTI

 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚTULKU

Ictus, o.p.s.

Sídlo: Praha 5, Kurzova 2373/25, PSČ 155 00

IČO: 28164857

Kontakt: dohnalek@ictus.cz

 

Účel a cíle spolku:

Společnost Ictus o.p.s.byla založena 8.10.2007, aby pomáhala lidem postiženým CPM při návratu do plnohodnotného života. Když se s námi spojí blízký pacientů, nebo sám pacient, vyhledáme ho a snažíme se mu vysvětlit, že situace není tak beznadějná. Veliké plus při tom je, že mu můžeme sami na sobě ukázat, že to jde.

Také můžete pomoci darem – Dary uplatněné jako odečitatelná položka od základu daně:

Fyzické osoby: od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých spolku, pokud hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1.000,-Kč, maximálně lze odečíst 10% ze základu daně.

Právnické osoby: od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých spolku, pokud hodnota daru činí alespoň 2.000,-Kč, maximálně lze odečíst 5% ze základu daně. Mezi dárcem a obdarovaným bude sepsána darovací smlouva.

Firmám a podnikům za materiální či finanční pomoc nabízíme možnost umístění reklamy na všech našich propagačních materiálech a na internetových stránkách. Také se můžete stát kmotrem některého z našich projektů.

Stále intenzivně hledáme nové sponzory, firmy, nebo i drobné dárce. Každého, kdo se chce přesvědčit o použití získaných prostředků srdečně zveme na návštěvu našeho spolku.

 

2. DEFINICE POJMŮ

 

DAR je finanční obnos darovaný dárcem na účet spolku.

DÁRCE je fyzická nebo právnická osoba dobrovolně podporující spolek formou jednorázového plnění, nebo opakovaného poskytování finančních prostředků na účet spolku, tj. daru ve smyslu zákona č. 89/1989 Sb., občanský zákoník, ve smyslu pozdějších předpisů.

 

3. DÁRCI

Spolek spravuje tzv. dárcovskou základnu, komunikuje s pravidelnými dárci, informuje je o novinkách spolku.

Dárcům je při poskytnutí daru vystaven doklad potvrzující přijetí daru (např. pro účely daňových úlev), popř. je sepsána darovací smlouva.

 

4. ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ DARŮ

Dárci mohou spolku pomoci svými peněžitými dary takto:

  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému na webových stránkách spolku,
  • bezhotovostně platební kartou VISA, nebo MasterCard na webových stránkách spolku,
  • přímým vkladem na transparentní účet 107-9077360267/0100

Dárci mohou přispívat pravidelně libovolným obnosem; minimální ani maximální výše daru není stanovena. Darováním se dárce nezavazuje k žádnému dalšímu či jinému plnění.

 

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje dárců je spolek povinný zpracovávat ze zákona č. 89/1989 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, do výročních zpráv. Požádá-li dárce o to, aby nebyl uveden ve výroční zprávě, spolek dárci vyhoví.

Osobní údaje dárců jsou zpracovávány v souladu s GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Spolek neposkytuje osobní údaje dárců žádným třetím osobám.

 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dárce je povinen před poskytnutím finančního daru se řádně seznámit s těmito pravidly a samotným poskytnutím daru pak dárce stvrzuje, že se seznámil s účelem, pro který byl spolek založen, a dále pak s těmito pravidly.

 

V Praze dne 1. 4. 2022

 

 

Odkazy přátel v nemoci